Výhody pre klienta

Na zabezpečenie kvalitných právnych služieb naša kancelária používa najmodernejšie dostupné

1.technické prostriedky:

- zaručený elektronický podpis, ktorý umožňuje urýchlenie postupu (kratšie lehoty) a minimalizáciu nákladov pre klienta (znížené súdne a správne poplatky)
- kniha autorizácií – bezpečnosť pre klienta pri prevodoch nehnuteľností, že nedôjde k podvodu a klient nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti, advokát osvedčí zmluvu doložkou o autorizácii a zodpovedá za spôsobenú škodu podobne ako notár.

2.odborné prostriedky:

- školenia pracovníkov, pravidelne aktualizované právne predpisy, obchodný vestník, a pod.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Location illustration
LS Bratislava

LEGAL SKILLS.SK s.r.o.
Advokátska kancelária

Kontakt: office@legalskills.sk
E-Mail: judr.kollarova@legalskills.sk

Legionárska 1/C
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421(0)2 555 745 97
Fax: +421(0)2 555 745 97
Web: www.legalskills.sk

JUDr. Magdaléna Kollárová
konateľ-advokát- Správca konkurznej podstaty
predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM LEGIONÁRSKA

Advokátska licencia č.1904 Slovenskej advokátskej komory
Advokátska licencia č.10185 Českej advokátskej komory
Správca konkurznej podstaty č.493 v zozname Ministerstva spravodlivosti SR