Advokátska kancelária sa zaoberá nasledovnými odvetviami práva:

Obchodné právo

 • zakladanie spoločností, a to najmä spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností a družstiev. Počas našej existencie sme založili viac ako 100 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, zvolávame Valné zhromaždenia spoločností a pripravujeme potrebné právne doklady v spoločnostiach našich klientov.
 • vymáhanie a postupovanie pohľadávok, duediligence
 • zastupovanie klientov v konkurznom konaní, podávanie návrhov na konkurz a vykonávanie funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidácia firiem
 • príprava zmlúv podľa požiadaviek klientov
 • nekalá súťaž
 • náhrady škody
 • Občianske právo

 • tvorba zmlúv všetkého druhu
 • kúpne zmluvy na predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
 • vymáhanie a postupovanie pohľadávok
 • rodinné právo
 • dedičské veci
 • náhrady škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia
 • ochrana osobnosti a dobrého mena
 • neplatnosť a odporovateľnosť právnych úkonov
 • bankové a hypotekárne právne služby
 • Trestné právo

 • nešpecializujeme sa, ale podľa požiadaviek našich klientov zabezpečíme právne služby alebo odporučíme spolupracujúcemu právnemu zástupcovi
 • Pracovné právo

 • tvorba pracovných zmlúv
 • žaloby pre neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
 • náhrada škody z pracovného úrazu
 • Správne právo

 • zakladanie občianskych združení
 • návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • register trestov
 • Konanie pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva

  Zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a zmierovacie konania, mediácie

  Právo Európskych spoločenstiev (EU)

  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

  Location illustration
  LS Bratislava

  LEGAL SKILLS.SK s.r.o.
  Advokátska kancelária

  Kontakt: office@legalskills.sk
  E-Mail: judr.kollarova@legalskills.sk

  Legionárska 1/C
  831 04 Bratislava
  Slovensko

  Tel: +421(0)2 555 745 97
  Fax: +421(0)2 555 745 97
  Web: www.legalskills.sk

  JUDr. Magdaléna Kollárová
  konateľ-advokát- Správca konkurznej podstaty
  predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM LEGIONÁRSKA

  Advokátska licencia č.1904 Slovenskej advokátskej komory
  Advokátska licencia č.10185 Českej advokátskej komory
  Správca konkurznej podstaty č.493 v zozname Ministerstva spravodlivosti SR